Πληροφορίες για το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο

 Σύσταση επιχείρησης:

Υπάρχουν διάφορες εταιρικές μορφές στην Ελλάδα, ας αναφέρουμε τις κύριες: 

Ανώνυμη εταιρία (A.E.)

1. τουλάχιστον 2 μέτοχοι
2. Αρχικό κεφάλαιο: 60.000€
3. Λειτουργία: ένα διοικητικό συμβούλιο (τουλάχιστον 3 μέλη) και μια ετήσια γενική συνέλευση.

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

1. τουλάχιστον 2 εταίροι*
2. Αρχικό κεφάλαιο: 18.000€
3. Λειτουργία: Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που μπορεί να είναι ή και να μην είναι εταίροι και μια ετήσια γενική συνέλευση των εταίρων.

*Για την μονοπρόσωπη εταιρία, τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης συνυπογράφονται από συμβολαιογράφο.

Διαδικαστικά ζητήματα:

Μια επιχείρηση – ελληνική ή αλλοδαπή – που επιθυμεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στην Ελλάδα οφείλει να προβεί στις ακόλουθες διαδικασίες:
1. να διαθέτει εγκαταστάσεις και μια διεύθυνση
2. να λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
3. να εγγραφεί στο τοπικό εμπορικό επιμελητήριο που αντιστοιχεί στη δραστηριότητά της.

Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για τη σύσταση ελληνικής επιχείρησης;

Κατά την κατάρτιση του καταστατικού απαιτούνται συμβολαιογραφικές πράξεις. Η διαδικασία καταχώρησης και δημοσίευσης διαφέρει ανάλογα με το είδος της εταιρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να ζητηθούν εγκρίσεις από τις αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα με το Επιμελητήριο ή προμηθευτείτε τον ‘Οδηγό του επιχειρείν στην Ελλάδα’ του 2008.

 Φορολογία των επιχειρήσεων:

Κάθε πρόσωπο που αποκτά έσοδα στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και τον τόπο κατοικίας του.

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ)

Οι μη κάτοικοι, τα άτομα που έχουν επιλέξει ως τόπο κατοικίας την Ελλάδα, υπόκεινται σε φόρο μόνο ως προς το μέρος των εσόδων τους που προέρχεται από την Ελλάδα. Ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος από ελληνική πηγή προσαυξάνεται με το 5% αυτού του εισοδήματος.
Τα άτομα που έχουν επιλέξει διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα υπόκεινται σε φόρο για το σύνολο των εσόδων που έχουν αποκτηθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο επιχειρηματίας και κάθε εταίρος μιας ομόρρυθμης εταιρίας ή ετερόρρυθμης εταιρίας υπόκεινται σε ΦΕΦΠ για το μέρος των εσόδων που τους αναλογεί.

Υπάρχουν διάφορες φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές που υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος. Αντιθέτως, οι μη κάτοικοι δεν δικαιούνται φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές.

Οι φόροι παρακρατούνται στην πηγή επί των μισθών, των αμοιβών παροχής υπηρεσιών και των συντάξεων. Οι υποκείμενοι στο φόρο οφείλουν να καταβάλλουν το χρεωστικό τους υπόλοιπο στο τέλος του έτους ή λαμβάνουν επιστροφή φόρου.

 

Φορολογική κλίμακα 2007 για τους ελεύθερους επαγγελματίες (σε ευρώ)

Κλιμάκιο εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο εισοδήματος

Σύνολο φόρου

10.500

0

0

10.500

0

1.500

15

225

12.000

225

18.000

29

5.220

30.000

5.445

45.000

39

17.550

75.000

22.995

Άνω των 75.000

40

-

-

-

 

Φορολογική κλίμακα 2007 για μισθωτούς και συνταξιούχους (σε ευρώ)

Κλιμάκιο εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο εισοδήματος

Σύνολο φόρου

12.000

0

0

12.000

0

18.000

29

5.220

30.000

5.220

45.000

39

17.550

75.000

22.770

Άνω των 75.000

40

-

-

-

 

Φορολογία επιχειρήσεων:

 Φορολογικός συντελεστής 20% επί του καθαρού αποτελέσματος για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες το 2007,
 Φορολογικός συντελεστής 25% επί του καθαρού αποτελέσματος για τις Α.Ε., τις Ε.Π.Ε., τις κοινοπραξίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων το 2007.

- Φορολογικά πλεονεκτήματα για τις συγχωνεύσεις και τις μετατροπές επιχειρήσεων.
- Διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών.

Φορολογική σύμβαση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας

Η φορολογική σύμβαση που υπογράφηκε το 1963 μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας αποσκοπεί στην αποφυγή της διπλής φορολογίας και στη δημιουργία κανόνων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε θέματα φορολογίας εισοδήματος.

Προβλέπει φορολογική απαλλαγή στο ένα Κράτος όταν οι δραστηριότητες φορολογούνται στο άλλο. Για να επωφεληθούν από αυτή τη σύμβαση, οι γαλλικές επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα εφαρμογής της Σύμβασης σε ειδικό έντυπο του γαλλικού Υπουργείου Οικονομικών που οφείλουν να συμπληρώσουν σε δύο αντίτυπα και να επικυρώσουν στην αρμόδια φορολογική τους υπηρεσία στη Γαλλία.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον οδηγό των επιχειρήσεων για το 2008 ή απευθυνθείτε στο εμπορικό επιμελητήριο.

ΦΠΑ :

 κανονικός συντελεστής 19% που εφαρμόζεται στην πλειονότητα των αγαθών και των υπηρεσιών,
 μειωμένος συντελεστής 9% που εφαρμόζεται για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και για ορισμένα άλλα αγαθά και υπηρεσίες (εστιατόρια, άνθη, κ.λπ.)  εξαίρεση αποτελεί ο συντελεστής 4,5% για την αγορά βιβλίων.

 Ακίνητα :

Ο υποκείμενος στο ΦΠΑ μπορεί να αφαιρέσει από το ΦΠΑ που οφείλει το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στις αγορές του, στις υπηρεσίες που του έχουν παρασχεθεί από κάποιον τρίτο, στις εισαγωγές του (εκτός των οινοπνευματωδών ποτών και του καπνού).
Οι φόροι μειώνονται σε 13%, 6% και 3% αντίστοιχα, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Οι φορολογικοί συντελεστές της υπεραξίας από πώληση* γης και ακινήτων είναι οι εξής :

 

Αριθμός ετών ιδιοκτησίας

Συντελεστής

Κάτω των 5 ετών

20%

5 έως 15 έτη

10%

15 έως 25 έτη

5%

Άνω των 25 ετών

0%

*Η τιμή πώλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντικειμενική αξία που ορίζεται από τις φορολογικές αρχές.

Ο φορολογικός νόμος του Δεκεμβρίου του 2004 περιόρισε από το 5% στο 2% το φορολογικό συντελεστή υπεραξιών εξαιτίας ανατίμησης της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.

 Δημόσιες συμβάσεις:

Πηγή: Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Δικηγόρος, Γενικός γραμματέας του Ε.Γ.Ε.Β.Ε.

Η νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις βασίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι περισσότερες οδηγίες σε ζητήματα συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών και δημοσίων έργων έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο :

 ελεύθερη συμμετοχή αλλοδαπών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, εγγυήσεις διαφάνειας,
 τήρηση των κριτηρίων επιλογής και ελέγχου ικανοτήτων,
 ύπαρξη διαδικασιών ταχείας προσφυγής.

Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Ο νέος νόμος 3389/2005 αποσκοπεί στη δημιουργία του κατάλληλου συστήματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας. Έχει τους ακόλουθους στόχους:
 τη διαφοροποίηση της πρόσβασης στον τομέα των δημοσίων έργων,
 την εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα,
 τη μεταβίβαση ενός μέρους των οικονομικών κινδύνων,
 την προσφορά υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας στους χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα με το Επιμελητήριο ή προμηθευτείτε τον ‘Οδηγό του επιχειρείν στην Ελλάδα’ του 2008.

 Ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι:

 Υπουργείο Εξωτερικών

 
 
Υπουργείο Εσωτερικών

 
 
Υπουργείο Οικονομικών

Οι εκδηλώσεις μας

< December 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

  • Aiglon
  • Air France
  • Air liquide
  • Aktor
  • Coface
  • ERNST & YOUNG
  • Edenred
  • Eurobank
  • Gefyra
  • Groupama
  • Karagounis
  • Lafarge
  • Novotel Athens
  • Pernod Ricard
  • Rafale
  • Sanofi
  • Schneider
  • Servier Pantone
  • Sofitel Airport
  • Thales
  • Vassardanis
  • Vinci
  • Viohalco

Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ

Σίνα 31, 106 80 Αθήνα

Τηλ: 210.362.55.16/45

Fax:.210.363.81.06

E-Mail: ccifhel@ccifhel.org.gr  

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

© 2018 CCI FRANCE GRÈCE