Πολιτκή απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) το οποίο εδρεύει επί της οδού  Ακαδημίας 6, Τ.Κ. 10671, Αθήνα, τηλ. 2103625516/545 διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική παρέχει σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη της διαδικτυακής ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρεται να λάβει από το Επιμελητήριο συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κτλ). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

(α) όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας προς το Επιμελητήριο ή αποστέλλεται το βιογραφικό σας σημείωμα.  Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στο Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Επεξεργασίας Βιογραφικών.

(β) μας τα παρέχετε εσείς στο πλαίσιο της εγγραφής σας στο Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG). Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

(γ) μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε Φόρμες Επικοινωνίας και Εγγραφής προκειμένου να λαμβάνεται ενημερώσεις σχετικές με συνδρομή, επαγγελματικά σεμινάρια, εκδηλώσεις, προσκλήσεις για εμπορικές εκθέσεις καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη ενημερωτική επιστολή που αφορά το CCIFG και τις Ελληνογαλλικές σχέσεις. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους κατόπιν συναίνεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού.

(δ) μας τα παρέχετε εσείς σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με στελέχη του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο ανάπτυξης των μεταξύ μας δραστηριοτήτων, ανταλλαγής γνώσεων και υπεράσπισης των από κοινού συμφερόντων μας.  Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

(ε) αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας https://www.ccifhel.org.gr/el.html  

(στ) μας τα παρέχετε εσείς στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκθέσεις και λοιπές κοινωνικές δραστηριότητες τις οποίες διοργανώνει ή συμμετέχει το CCIFG. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού και σύμφωνα όλα όσα ορίζει η κείμενη και οποιαδήποτε άλλη μελλοντική νομοθεσία σε θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) – GDPR, Ελληνική Νομοθεσία, Ν.4624/2019).

(ζ) μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες, π.χ. «newsletter» ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο «e-mail», με σκοπό να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες, τις εκθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του  CCIFG https://www.ccifhel.org.gr/el.html. Η υποβολή των βασικών στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

- τα στοιχεία ταυτότητας, τα δημογραφικά σας στοιχεία, τη διεύθυνσή σας, γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου,  αριθμός λογαριασμού τραπέζης, ασφαλιστικά στοιχεία. Σκοπός της συλλογής είναι η πρόσληψη στο Επιμελητήριο λαμβάνοντας ως νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

-δεδομένα ταυτοποίησης όπως των δεδομένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της επαγγελματικής σας κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας σας. Η λήψη, σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού, επεξεργασία και διατήρηση των παραπάνω δεδομένων γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της επιλογής και αξιολόγησης υποψήφιων εργαζόμενων από το Επιμελητήριο για τη δυνατότητα λήψης κάποιας θέσης εργασίας. Τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας από αρμόδιο προσωπικό Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Προσωπικού, Διοίκηση κλπ.

-δεδομένα ταυτοποίησης, οικονομικά, φορολογικά και επικοινωνίας, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κτλπ. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 6.1γ του Κανονισμού, είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του Επιμελητηρίου με τις έννομες υποχρεώσεις του.

-δεδομένα ταυτοποίησης, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό. Το CCIFG ενδέχεται να συλλέξει να τραβήξει φωτογραφικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό στο πλαίσιο διοργανώσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και λοιπών κοινωνικών δραστηριοτήτων τις οποίες διοργανώνει ή συμμετέχει σε αυτές. Να σημειωθεί ότι για φωτογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις που προβαίνουν ιδιωτικά για λογαριασμό τους τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στον χώρο των εκδηλώσεων, το CCIFG ουδεμία σχέση έχει και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη επί τούτου. Το CCIFG δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό για σκοπούς πέρα αυτής της απλής φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησης στο πλαίσιο τεκμηρίωσης προβολής των εν λόγω κοινωνικών δραστηριοτήτων. Το υλικό αυτό δύναται να αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του επιμελητηρίου.

-δεδομένα ταυτοποίησης, ονοματεπώνυμο, τίτλος εργασίας, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των ανωτέρω ενδεικτικών και όχι περιοριστικών δεδομένων σας, πραγματοποιείται για το σκοπό της εγγραφής ως μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου France Greece (CCIFG) λαμβάνοντας ως νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε τρίτους;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (συνολικά ή μέρος αυτών, όπως κάθε φορά απαιτείται) ενδεικτικά σε:

α) όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του Επιμελητηρίου, π.χ. νομικούς συμβούλους, συνεργάτες,  συμβούλους, εξωτερικούς λογιστές, διοργανωτές κοινωνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων κτλ.,

β) συγκεκριμένα πρόσωπα του CCIFG, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, π.χ. Τμήμα Λογιστηρίου, Διοίκηση, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κ.α.

γ) παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών,

δ) δικαστικές ή και άλλες εποπτικές ή ελεγκτικές αρχές,  στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,

ε) τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

(στ) εσωτερικές υπηρεσίες του Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) με σκοπό την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου και της μεταξύ μας σύμβασης συνεργασίας,

(ζ) δημόσιοι φορείς στο πλαίσιο εναρμόνισης του CCIFG  με τις έννομες υποχρεώσεις του,

(η) επιχειρήσεις λοιπά μέλη του Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) τόσο εντός της Ελλάδος όσο και εκτός αυτής (εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), με σκοπό την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου και της μεταξύ μας σύμβασης συνεργασίας.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους (όπου αυτοί δεν αναφέρονται από τον νόμο), αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Στις περιπτώσεις αυτές το CCIFG σας διαβεβαιώνει, ότι είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας του και την πραγματοποίηση των καταστατικών λειτουργιών του.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους του Επιμελητηρίου για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, τη διαχείριση δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, μόνο, αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του όπου απαιτείται.

Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG), ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες για αρχειοθέτηση.

Το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG) δεσμεύεται να διατηρήσει τα βιογραφικά σας σημειώματα είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας.

Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης τηρούνται έως 15 ημέρες μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην εκτέλεση της σύμβασης και στην ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας, εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής λειτουργίας του Επιμελητηρίου καθώς επίσης και της ιδιότητά σας ως ενεργό μέλος του Επιμελητηρίου.

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 6.1.στ  του Κανονισμού.

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στο σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μίας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μίας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε: α) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, β) διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, δ) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς ε) τη μεταφορά τον προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομικές προϋποθέσεις.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τη «Φόρμα Αιτήματος Άσκησης Δικαιωμάτων» και να την αποστείλετε είτε μέσω επιστολής στην έδρα του Επιμελητηρίου (Ακαδημίας 6, Τ.Κ. 10671, Αθήνα, τηλ. 2103625516/545), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: ccifhel(@)ccifhel.org.gr) αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο της επικοινωνίας σας.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, το Επιμελητήριο θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης  πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός και πάντως όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες. Επίσης, το Επιμελητήριο θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής του. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από το Επιμελητήριο υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.

Εφόσον θεωρείτε ότι το Επιμελητήριο με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact(@)dpa.gr

Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με το είτε με επιστολή στην έδρα του Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (CCIFG)  (Ακαδημίας 6, Τ.Κ. 10671, Αθήνα, τηλ. 2103625516/545), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: ccifhel(@)ccifhel.org.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας.

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Online Επετηρίδα 2023-2024!

Ανακαλύψτε την!

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.

Close

Ανακαλύψτε το Espace Privé!

Μια νέα δυνατότητα που θα διευκολύνει τη δικτύωσή σας με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου μας.