ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 104/30-05-2020), 4693/2020 (ΦΕΚ Α 116/17-6-2020) & 4722/2020  (ΦΕΚ Α 177/15.9.2020), τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 23103/478/13-06-2020 (ΦΕΚ Β' 2274/14-06-2020), 26308/768/1-7-2020 (ΦΕΚ Β 2684/1-7-2020) και 32085/1771/12-08-2020 (ΦΕΚ Β' 3371/12-08-2020), την εγκύκλιο 29408/682/17-7-2020 του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και την εγκύκλιο 39/2020 του ΕΦΚΑ.

***************

 

 • Σκοπός και αντικείμενο του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσεται στα πλαίσια των μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί από το Μάρτιο του 2020, λόγω των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Σκοπός του μηχανισμού είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

 • Ένταξη  με  απόφαση  του  εργοδότη,  μονομερώς  –  Παροχή  οικονομικής  ενίσχυσης στους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) είτε για μέρος, είτε  για  το  σύνολο  των  εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού. Η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις- εργοδότες κάνουν χρήση του μηχανισμού.

Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων - εργοδοτών που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών  τους  που  αντιστοιχούν  στον  χρόνο  κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

 • Εργαζόμενοι – δικαιούχοι ένταξης στο μηχανισμό

Στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30η Μαΐου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4690/2020. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται και σε εποχιακά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου. Δεν εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι  με  συμβάσεις  εργασίας  μερικής  απασχόλησης  καθώς  και εργαζόμενο ι των οποίων ο ι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. 

 • Επιχειρήσεις – δικαιούχοι  ένταξης

Δικαίωμα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στο  μηχανισμό  «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των φορολογικών βιβλίων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 23103/478/13-06-2020 και το Ν. 4722/2020. Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα ένταξης έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020. 
 2. Επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, όπως ορίζεται στην ως άνω ΚΥΑ.
 • Ύψος οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας

Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων – εργοδοτών που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν  στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται, λόγω της ένταξής τους στον μηχανισμό, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως, στους  εν  λόγω  εργαζόμενους καταβάλλεται  αναλογία   του   επιδόματος   αδείας   και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 • Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Για το χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων . Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία, ισχύουν τα εξής:

 1. Από 15/06/2020 έως 30/06/2020 καταβάλλεται το 40% των εργοδοτικών εισφορών, ενώ το υπολειπόμενο 60% καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και το 100% των εργατικών εισφορών.
 2. Από 01/07/2020 έως 30/09/2020 και για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων έως 31/12/2020, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τους εργοδότες, διότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων & διατήρηση ονομαστικών  μισθών εργαζομένων

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και σε περίπτωση πραγματοποίησης της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

 • Διάρκεια οικονομικής ενίσχυσης

Ως διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15/06/2020 έως 31/12/2020, οι δε επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.

Κ. Καραγκούνης, Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου & Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin